Open BIM FUJITSU

1568 51 (25) 免费

Analysis and design of FUJITSU VRF and heat pump systems.

冷却剂系统空气调节
  • 语言: 西班牙语, 加泰罗尼亚, 英语
  • 兼容性: Windows 7, 8, 10, 11
  • 版本: 2025.a -
  • 分销商: Eurofred S.A.

网站

下载